Rafał Biskup

Usługi Administracyjno - Biurowe

Incydentalna:

 • redagowanie dokumentów związanych ze zgłaszaniem firmy i jej pracowników na budowę,
 • redagowanie i aktualizowanie zestawień personelu zakładowego dla potrzeb dostepu na teren budowy
 • redagowanie dokumentów związanych z bhp w ramach realizacji kontraktu,
 • współpraca (koordynowanie przepływu dokumentów) ze służbami bph, biurem budowy, nadzorem budowlanym, oraz innych (np: OIP, Straż Graniczna)
 • przygotowanie dokumentów w procedurach wydawania zezwoleń na prace dla cudzoziemców,
 • przygotowywanie odkumentów związanych z procesami restrukturyzacji przedsiebiorstw,
 • sporzadzanie sprawozdań, wniosków i pism  zestawień zgodnie z zapotrzebowaniem
 • redagowanie ofert.
 • przygotowanie wniosków, oświadczeń, umów, zamówień (w tym równiez elektroniczne)
 • inne prace biurowe wg. zapotrzebowania.

 

 Periodyczna:

1. obieg korespondencji:

 • odbieranie, nadawanie oraz koordynowanie przepływu korespondencji pocztowej i elektronicznej (dziennik podawczy i ksiażka nadawcza nadawczy, skrzynka biurowa poczty elektornicznej)
 • prowadzenie agendy Zleceniodawcy (umawianie odwoływanie spotkań, porzadkowanie zadań)
 • przygotowywanie i przepisywanie dokumentów i druków urzędowych, wniosków (wraz z  koniecznymi załącznikami)
 • przygotowywanie dokumentów do ZUS, US, GUS, OIP, PEFRON, SG, OIP i innych

 

2. kadry i płace:

 • edytowanie dokumentów zwiaząnych z procesem nawiazywania, trwania i rozwiazywania stosunku pracy (m.in umowy o pracę, aneksy, druki teczek personalnych, zaświadczeń o zatrudnieniu, i inne) i ich dystybuowanie.
 • prowadzenie dokumentacji zwiazanej z zartrudnianiem pracowników (skierowania na badania lekarskie (wstepne okresowe kontrolne), szkolenia bhp, kursy, szkolenia specjalistyczne), w tym: organizowanie i rejestracja procesów szkolenia, wyposażania i ochrony zdrowa pracowników,  
 • prowadzenie harmonogramów czasu pracy (ewidencja urlopów płatnych i bezpłatnych ewidencja czasu pracy),
 • przygotowanie dokumentów w procedurach wydawania zezwoleń na prace dla cudzoziemców (UM), oraz oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (PUP),
 • przygotowywanie zaświadczeń i oświadczeń dla urzędów i innych jednostek administracyjnych na wniosek pracowników (np. zestawień wynagrodzenia przy ubieganiu się o zapomogi i zasiłki)
 • redagowanie regulaminów  (m.in. pracy i wynagradzania, zakładowych ocen ryzyka zawodowego na poszczególne stanowiska)
 • prowadzenie innej dokumentacji kadrowej wg potrzeb,

 

3. sprzedaż i rozliczenia:

 • przygotowywanie zapytań ofertowych i ofert (wraz ze specyfikacjami)
 • przygotowywanie: zamówień, zleceń, umów dla kontrahentów.
 • przygotowanie faktur (sprzedażowych zaliczkowych, korygujacych), not,  załaczników (protokołów okresowych i rozliczeniowych zaawansowania róbót, zleceń i innych, oświadczen o zawansowaniu rozliczeń i innych),
 • korespondencja z bankami (m.in. pozyskiwanie kredytów obrotowych),
 • obsługa umów leasingowych,
 • przygotowywanie i praowadzenie rozliczeń kontraktów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • koordynowanie rozliczen z kontrahentami,
 • koordynacja dokumentów referencyjnych, (prowadzenie port-folio firmy)
 • koordynowanie rozliczeń z ZUS, US, PEFRON, i innych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. sprawy sporne:

 • przygotowywanie dokumentów i zestawień dla prowadzenia spraw sądowych, egzekucyjnych, mediacji z kontrahentami i innych.
 • prowadzenie korespondencji z kancelariami komorniczymi i organami egzekucyjnymi administracji, podmiotami gospodarczymi wyspecjalizowanymi w prowadzeniu windykacji,

 

5. sekretariat:

 • drukowanie, skanowanie, xerowanie, dokumentów ( w tym dkumentacji technicznej)
 • archiwizowanie, brakowanie i utylizowanie dokumentów.
 • przepisywanie tekstów drukowanych i dyktowanych,
 • inne usługi sekretarskie wg potrzeb.